Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden PREMIUMSERVICES B.V. Dit zijn algemene voorwaarden van PREMIUMSERVICES B.V. h.o.d.n. PREMIUMSERVICES B.V. is gevestigd te Etten-Leur, aan Bredaseweg 185, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als onderdeel van KvK nummer 68927789.

Artikel 1- Definities 

1.1 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met PREMIUMSERVICES B.V.. 1.2 Opdrachtnemer: PREMIUMSERVICES B.V.., hierna “PREMIUMSERVICES B.V.”. 1.3 Producten: de producten die door PREMIUMSERVICES B.V. worden geleverd aan de Klant, te weten (puzzel)magazines en eventuele andersoortige producten. 1.4 Prijs/Prijzen: de door PREMIUMSERVICES B.V. gehanteerde prijs voor de haar abonnementen en producten. 1.5 Overeenkomst: de overeenkomst die PREMIUMSERVICES B.V. sluit met de Klant. 1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door PREMIUMSERVICES B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle aanbiedingen en prijsopgaven van PREMIUMSERVICES B.V.. 2.2 De toepasselijkheid van de mogelijke algemene voorwaarden van de Klant wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 2.4 Indien PREMIUMSERVICES B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat PREMIUMSERVICES B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5 Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:236 BW juncto 6:237 BW kan worden aangemerkt. 

Artikel 3 - Overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven

3.1 Indien een door PREMIUMSERVICES B.V. gedaan aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 3.3 Tussen partijen komt eerst een Overeenkomst tot stand doordat de Klant ingaat op een aanbod van PREMIUMSERVICES B.V. door aangaan van een abonnement via een communicatiemiddel, te weten internet, telefoon, schriftelijk of enig ander communicatiemiddel, waarmee PREMIUMSERVICES B.V. haar abonnementen bij

Klanten aanbiedt.

3.4 PREMIUMSERVICES B.V. heeft het recht om zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien PREMIUMSERVICES B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is PREMIUMSERVICES B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Duur en opzegging

4.1 De overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden.

4.2 De Klant kan de overeenkomsten opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

4.4 Opzegging van overeenkomsten kan schriftelijk, via de website middels de ontbindingsformulier alswel per mail opgezegd worden

Artikel 5 - Prijs en betaling

5.1 De Prijzen zijn opgemaakt in Euro’s, inclusief BTW, inclusief verzendkosten en eventuele andersoortige belastingen of heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zullen voor de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant worden gecommuniceerd.

5.2 De Klant machtigt PREMIUMSERVICES B.V. om de verschuldigde bedragen van het door de Klant opgegeven bank- of girorekeningnummer af te schrijven. Het verschuldigde bedrag zal na levering van de eerste levering van de rekening van de Klant worden afgeschreven.

5.3 PREMIUMSERVICES B.V. behoudt zich het recht voor om betaling voorafgaande aan de levering te eisen indien de Klant geen machtiging wil afgeven, doch door middel van een overboeking wil voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Een dergelijk recht op betaling voorafgaande aan de levering komt PREMIUMSERVICES B.V. eveneens toe indien het betalingsgedrag van de Klant in het verleden hiertoe aanleiding geeft dan wel als blijkt dat de bedragen niet door middel van de machtiging kunnen worden afgeschreven.

5.4 Als een bedrag na herhaaldelijke pogingen door PREMIUMSERVICES B.V., niet van de rekening van de Klant kan worden afgeschreven, wordt er een bericht verstuurd (dit kan door middel van elk door PREMIUMSERVICES B.V. gewenst communicatiemiddel) aan de Klant waarin hem wordt verzocht binnen 8 dagen de betaling over te maken.

5.5 Indien partijen betaling door middel van overboeking zijn overeengekomen, dient de betaling binnen 8 dagen na de datum van het aangaan van het abonnement te worden overgemaakt. Nadat de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zal PREMIUMSERVICES B.V. overgaan tot levering.

5.6 Indien de door Klant verschuldigde bedragen niet van de opgegeven rekening van de Klant kunnen worden afgeschreven, dan wel Klant niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde bedragen opeisbaar zijn geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van PREMIUMSERVICES

B.V..

5.7 Indien Klant in verzuim is met het (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting, is de Klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van in elk geval 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen dan 15 % van het verschuldigde bedrag, heeft PREMIUMSERVICES B.V. het recht het volledige bedrag in rekening te brengen.

5.8 Indien PREMIUMSERVICES B.V., nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling richt aan de Klant, doet dit niet af aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde.

5.9 Wanneer PREMIUMSERVICES B.V. om redenen als genoemd in artikel 3 de bestelling annuleert en de Klant reeds tot betaling is overgegaan, zal PREMIUMSERVICES B.V. deze betaling binnen dertig dagen na annulering terugstorten.

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding

PREMIUMSERVICES B.V. heeft het recht om nakoming uit hoofde van Overeenkomsten op te schorten, dan wel de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien;

- de Klant in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, of;

- duidelijk is dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens PREMIUMSERVICES B.V. zal (kunnen) voldoen, dan wel; - wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de Klant door de Klant zelf is gedaan, wanneer surseance van betaling door de Klant wordt aangevraagd, wanneer de wet schuldsanering voor natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt verklaard of wanneer de Klant daartoe een verzoek doet, de Klant onder curatele is gesteld, dan wel; - ten laste van de Klant enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf. In bovenstaande gevallen worden eventuele verplichtingen van de Klant uit hoofde van alle Overeenkomsten direct opeisbaar.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Al hetgeen door PREMIUMSERVICES B.V. aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van PREMIUMSERVICES B.V., zolang PREMIUMSERVICES B.V. nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de aan PREMIUMSERVICES B.V. op grond van enige Overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Klant. De Klant is, zolang deze niet volledig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde magazines te vervreemden en/of te bezwaren.

Artikel 8 - Klachten

8.1 Indien de Klant een ander magazine en/of product ontvangt dan deze besteld had, dan wel het ontvangen magazine en/of product niet in goede staat is ontvangen, bijvoorbeeld doordat het beschadigingen bevat, dient hij in de eerste plaats contact op te nemen met PREMIUMSERVICES B.V. teneinde haar van de klacht op de hoogte te stellen. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan

bij PREMIUMSERVICES B.V. te worden gemeld. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.

8.2 De Klant kan PREMIUMSERVICES B.V. telefonisch, per e-mailbericht dan wel schriftelijk van de klacht op de hoogte stellen. PREMIUMSERVICES B.V. raadt aan de geleverde magazines en/of producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn schriftelijk te melden.

8.3 De Klant ontvangt naar aanleiding van een klacht binnen vijf werkdagen van PREMIUMSERVICES B.V. een bevestiging van ontvangst van de klacht. 8.4 De klacht zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de ontvangst van de klacht worden verwerkt en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de Klant antwoord kan verwachten.

8.5 Indien sprake is van een beschadigd magazine en/of product dan wel een verkeerde levering, zal PREMIUMSERVICES B.V. overgaan tot herlevering van het daadwerkelijk bestelde magazine dan wel een nieuw en onbeschadigd magazine en/of product. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 9 - Garantie

9.1 PREMIUMSERVICES B.V. garandeert dat de door haar geleverde magazines en/of producten de eigenschappen bevatten zoals door PREMIUMSERVICES B.V. gespecificeerd

9.2 Een eventuele aanspraak op garantie door de Klant laat onverlet dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zoals die voortvloeien uit deze algemene leveringsvoorwaarden, dient te voldoen.

9.3 Aanspraken op garantie zijn beperkt tot levering van een niet gebrekkig dan wel vervangend magazine en/of product of terugbetaling van de kosten van het magazine en/of product, dit naar keuze van PREMIUMSERVICES B.V.. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent.

Artikel 10 - Annulering

10.1 De Klant heeft het recht om de overeenkomst, zonder opgaaf van reden te ontbinden c.q. te annuleren gedurende veertien dagen na ontvangst van het eerste product. De ontbinding c.q. annulering kan telefonisch dan wel per e-mailbericht, worden doorgegeven.

10.2 De bepalingen van artikel 11.1 is niet van toepassing voor producten: - die door PREMIUMSERVICES B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- die snel kunnen bederven of verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PREMIUMSERVICES B.V. geen invloed heeft;

- voor losse kranten en tijdschriften;

- voor audio- en video- opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant handelt als rechtspersoon, niet natuurlijk persoon.

11.2 De aansprakelijkheid van PREMIUMSERVICES B.V. uit hoofde van productaansprakelijkheid is beperkt tot de in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.

11.3 De aansprakelijkheid van PREMIUMSERVICES B.V., anders dan uit hoofde van productaansprakelijkheid, is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het Product. PREMIUMSERVICES B.V. is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte/gevolgschade.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1 De gegevens van de Klant zullen door PREMIUMSERVICES B.V. worden opgenomen in een bestand ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het gebruik van persoonsgegevens wordt door PREMIUMSERVICES B.V. de bijzondere zorgvuldigheid zoals is voorgeschreven in de nationale wetgeving in acht genomen. 12.2 De contactgegevens van de Klant kunnen voorts worden gebruikt om de Klant volledig op de hoogte te houden van Producten die door PREMIUMSERVICES B.V. en/of haar partners worden aangeboden. Bij gebruik van de contactgegevens van De Klant worden de wettelijke bepalingen daaromtrent door PREMIUMSERVICES B.V. in acht genomen. Zie voor meer informatie het privacy statement op de website van PREMIUMSERVICES B.V..

Artikel 13 - Geschillenbeslechting

13.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Geschillen tussen de Klant en de PREMIUMSERVICES B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door PREMIUMSERVICES B.V. te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als PREMIUMSERVICES B.V. worden voorgelegd aan een erkende Geschillencommissies voor Consumentenzaken of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

13.3 Een geschil kan slechts aan de geschillencommissie worden voorgelegd indien de Klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan PREMIUMSERVICES B.V. heeft voorgelegd.

13.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

13.6 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan PREMIUMSERVICES B.V. surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

13.7 Ter vrije keuze van PREMIUMSERVICES B.V. mogen geschillen ook ter beoordeling aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. PREMIUMSERVICES B.V. is niet gebonden aan de keuze van De Klant om een geschil aan een Geschillencommissie voor te leggen.

Artikel 14 - Adres PREMIUMSERVICES B.V.

Het correspondentieadres en telefoonnummer van PREMIUMSERVICES B.V. is te allen tijde te raadplegen via de website van PREMIUMSERVICES B.V., te weten www.PREMIUMSERVICES.com

daya4d
qqvictory
BIJI18